En stereotypi er en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe mennesker er, uavhengig av om de personlige egenskapene til enkeltindivider innen gruppen stemmer overens med stereotypien.

Ubevisste stereotypier knyttet til kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuell orientering, rase, alder, religion eller funksjonsevne kan ofte spille inn ved avgjørelser som gjelder ansettelser, forfremmelser eller lønnsplasseringer.

Stereotypisering har en nær forbindelse både til diskrimineringsregelverkets bestemmelser om individuelt vern og til bestemmelsene om vernets strukturelle side.

Det individuelle vernet mot å bli utsatt for diskriminering

Forskjellsbehandling kan ofte være forankret i stereotypiske oppfatninger om egenskaper ved for eksempel kvinner, eldre, homofile og lesbiske, ikke-vestlige innvandrere eller muslimer som ikke har sammenheng med det enkelte individs egenskaper og kvalifikasjoner. Forbudet mot direkte diskriminering (usaklig forskjellsbehandling) beskytter individets rett til å bli vurdert på grunnlag av sine individuelle egenskaper, uavhengig av gruppekjennetegn.

Det er ikke noe krav om at det må foreligge en hensikt om å diskriminere for at forbudet mot diskriminering skal komme til anvendelse. Dette henger sammen med at vernet mot diskriminering retter seg mot handlingers og unnlatelsers innhold/resultat, ikke hva som er bakenforliggende årsak. Dette har blant annet sammenheng med at diskriminering i mange tilfeller henger sammen med ubevisste holdninger, strukturer og stereotypier.

Vernets strukturelle side: Offentlige myndigheters plikt til å motarbeide stereotypisering

Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt fremkommer av likestillings- og diskrimineringsloven § 24, og i første ledd er det presisert at offentlige myndigheter blant annet skal motarbeide stereotypisering. Denne konkretiserte aktivitetsplikten for offentlige myndigheter, som inneholder en eksplisitt plikt til å motarbeide stereotypisering, ble innført fra 1. januar 2020.

Hva plikten nærmere går ut på, er i noen grad utdypet i lovproposisjonen, Prop. 63 L (2018–2019) punkt 3.10.1.5. Her er det listet opp en rekke spørsmål som myndigheter og tjenesteytere skal stille seg selv i kartleggingen og analysen av egen virksomhet, for eksempel:

  • Finnes det stereotypier om bestemte grupper mennesker (brukere) som kan påvirke tjenestene virksomheten gir? Hvilke konsekvenser kan disse ha for tjenestene?
  • Forekommer det fordommer eller stereotypier som hindrer likestilling, eller som fører til diskriminering, i myndighetsutøvelse eller i tjenesteyting?
  • Stilles det saklige vilkår for at en person får eller ikke får en tjeneste?
  • Forekommer det at negative stereotypier eller fordommer påvirker vurderingen av hva som anses som relevant faktum? Kan dette påvirke myndighetsutøvelse eller tjenesteyting?

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 24 annet ledd at offentlige myndigheter årlig skal redegjøre om sitt aktive likestillingsarbeid, herunder arbeidet med å motarbeide stereotypisering.

Det menneskerettslige bakteppet

Vernet mot stereotypisering er en sentral komponent i det menneskerettslige diskrimineringsvernet. Særlig kommer dette frem i FNs tre likestillings- og diskrimineringskonvensjoner: FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (artikkel 5 a), FNs rasediskrimineringskonvensjon (artikkel 4 og artikkel 7) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (artikkel 8 nr. 1 bokstav b). Det fremkommer også i Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen, artikkel 12 nr. 1).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg