Reaksjonsvarme, varme som frigjøres eller opptas ved en kjemisk reaksjon. For å angi slik varmetoning brukes termokjemiske ligninger. Ligningen 2H2 + O2⇆ 2H2O + 484 kJ sier at når to mol hydrogengass forbinder seg med ett mol oksygengass til vanndamp, blir det utviklet en varmemengde på 484 kJ. En slik prosess hvor det utvikles varme, kalles eksoterm. Prosesser som krever tilført varme, kalles endoterme.