Organdi, gjennomsiktig, forholdsvis stiv vevnad i toskaftsbinding.