Natriumamalgam, legering av kvikksølv med natrium (2–10 % Na), danner natronlut og hydrogengass med vann. Dette prinsipp utnyttes teknisk i amalgamprosessen for elektrolytisk fremstilling av natronlut og klor (Orkla Borregaard og Hydro). Anvendes som reduksjonsmiddel ved organiske synteser og ved reduksjon av metallhalogenider.