Lovlige mål er mål som internasjonal humanitærrett tillater å rette angrep mot. Dette kan være både personer og gjenstander (objekter). Kravet til å skille mellom lovlige mål og beskyttede personer og objekter er et grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitærrett og kalles distinksjonsprinsippet.

Kriterier for lovlig angrep på objekter

Objekter som er lovlige mål, er såkalte militære objekter. Militære objekter er objekter som ut fra sin art, plassering, formål eller bruk gir et effektivt bidrag til militære aksjoner, og som det etter de rådende omstendigheter vil by på en avgjort militær fordel å gjennomføre en total eller delvis ødeleggelse, erobring eller nøytralisering av

Et objekt som er vurdert til å være et lovlig mål, kan angripes. Med angrep menes voldshandlinger med sikte på å skade eller ødelegge. I tillegg til kravet om kun å rette angrep mot lovlige mål, må gjennomføringen av angrepet være i overensstemmelse med reglene i internasjonal humanitærrett. Blant annet må maktbruken være proporsjonal. Proporsjonalitetsprinsippet medfører at stridende skal unngå å angripe lovlige mål dersom det er antatt at dette vil medføre tilfeldig tap av sivile liv eller ødeleggelse av sivile gjenstander som vil overstige den konkrete og direkte militære fordelen som er forventet av angrepet. Internasjonal humanitærrett har også regler for valg av krigføringsmidler og -metoder, som for eksempel forbudet mot bruk av klasebomber.

Kriterier for klassifisering av lovlige mål

Art

Begrepet «art» viser til objektets grunnleggende karakter og inkluderer alle objekter som er ment brukt av militære styrker. For eksempel er militære kjøretøy lovlige militære mål nettopp fordi de er militære. Andre eksempler er våpen, våpenlagre, kommando- og kontrollsentre, kaserner, fortifikasjoner og depoter.

Plassering

Et objekts plassering vil kunne føre til at det blir ansett å være et lovlig mål. Dette kan være objekter som i utgangspunktet ikke er av militær art, men som befinner seg på eller som utgjør områder av strategisk betydning. For eksempel vil et fjellpass på en viktig forsyningsrute kunne være et lovlig mål fordi blokkering eller erobring av fjellpasset vil forhindre at motstanderen benytter seg av denne ruten.

Formål

Begrepet «formål» refererer til fremtidig planlagt bruk av et objekt. Eksempler på dette kan være en bro eller en flyplass som planlegges brukt til militære formål.

Bruk

Begrepet «bruk» refererer til objektets nåværende funksjon, det vil si hvordan det faktisk blir brukt. Eksempler her kan være et sivilt hjem som blir brukt som et militært hovedkvarter, et sivilt kjøretøy som blir brukt til troppeforflytning, eller en skolegård som blir brukt som utskytningsområde for antiluftskyts.

Effektivt bidrag til militære aksjoner

Objektets art, plassering, formål eller bruk må utgjøre et effektivt bidrag til militære aksjoner. Det er ikke krav om at bidraget kan knyttes til en spesifikk taktisk operasjon: «Militære aksjoner» skal forstås mer generelt. For eksempel kan en forsyningsrute utgjøre et effektivt bidrag for motstanderens kampkraft og evne til å oppnå operasjonens sluttilstand.

Det er derimot krav om at bidraget er direkte, ikke indirekte. Eksempler på objekter som kun vil utgjøre et indirekte bidrag, er en fabrikk som ved sin produksjon bidrar til statskassen og altså indirekte til å støtte opp under krigføringen, eller et anlegg for produksjon av matvarer som selges til de militære styrkene. Eksempler på objekter som vil utgjøre et direkte bidrag, er en fabrikk som produserer våpen, ammunisjon eller andre typer militære forsyninger, eller et kraftverk som forsyner militære styrker med strøm.

For objekter som etter sin art er militære, vil det normalt ikke være nødvendig å foreta en konkret vurdering av hvorvidt disse objektene gir et effektivt bidrag til militære operasjoner, da det forutsettes at de faktisk gjør det. Disse objektene er det derfor normalt tillatt å angripe. Det er likevel ingen automatikk i at ethvert militært objekt er lovlig mål. For eksempel er Bergenhus Festning fortsatt militær, men vil ikke utgjøre et effektivt bidrag i en moderne væpnet konflikt.

Avgjort militær fordel

Det siste vilkåret som må oppfylles for at et objekt skal anses som et lovlig mål, er at total eller delvis ødeleggelse, erobring eller nøytralisering av objektet vil by på en avgjort militær fordel. Eksempelvis vil det by på en avgjort militær fordel å ødelegge motpartens militære materiell slik at muligheten for å gjennomføre militære operasjoner svekkes. Hvorvidt det foreligger en avgjort militær fordel, skal vurderes ut ifra den fordelen som forventes oppnådd ut ifra omstendighetene slik de er på det aktuelle tidspunktet.

Militær fordel utelukker for eksempel angrep som kun vil gi en politisk eller økonomisk fordel. Et eksempel på en politisk fordel er å oppnå at motpartens styrker mister støtte i sivilbefolkningen. Dersom et angrep som gir en militær fordel i tillegg vil gi en politisk fordel, er angrepet tillatt, så fremt det ikke er den politiske fordelen som er avgjørende for å velge målet.

Den militære fordelen kan vurderes opp imot den konkrete militære operasjonen som angrepet utgjør en del av, og ikke bare den begrensede lokale fordelen angrepet forventes å oppnå. For eksempel vil det å ødelegge én radiomast kanskje ikke alene by på en avgjort militær fordel, men slik ødeleggelse vil kanskje totalt sett innebære en avgjort militær fordel dersom alle radiomaster i et område blir ødelagt slik at motpartens kommando- og kontrollsystem bryter sammen.

Hjemmel

Kriteriene for lovlige mål er beskrevet i artikkel 52 nr. 2 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg