Læretid, den tid som en lærling eller lærekandidat skal få opplæring i bedrift før fagprøve/svenneprøve eller kompetanseprøve skal avlegges. Etter tilråding fra de faglige rådene fastsetter departementet læretiden for de enkelte fagene. Lærlingen kan ha opparbeidet rettigheter i forhold til læretidens lengde ved tidligere relevant arbeidspraksis eller ved gjennomgått videregående skole i faget. Av den ordinære læretiden i bedrift på to år regnes halvdelen som opplæringstid, mens den andre delen er såkalt verdiskapingstid. I praksis vil det ikke være noe klart skille mellom de to delene, men lærlingen vil bidra mer til verdiskapingen i bedriften i slutten av læretiden enn i begynnelsen, og avlønning skjer i samsvar med dette. Ved læretidens avslutning opphører ordinært ansettelsesforhold. Dersom lærlingen skal fortsette i bedriften, inngås ny arbeidsavtale. Se også lærling, lærekandidat, lærekontrakt, opplæringskontrakt.