Kvantekjemi, den delen av kjemien som beskjeftiger seg med anvendelse av kvantemekanikk til beskrivelsen av kjemiske systemer (atomer, molekyler og faste stoffer), f.eks. elektronstruktur og energi, og disse resultatene brukes som bakgrunn for å beregne kjemiske egenskaper. Utgangspunktet for slike beregninger er løsning av schrödingerligningen som bestemmer systemets bølgefunksjon. Bortsett fra de enkleste systemer som hydrogenatomet, kan ikke bølgefunksjonen beregnes eksakt, og det søkes etter gode approksimative løsninger ved bruk av datamaskiner. Kvantekjemiske beregninger kan være ekstremt ressurskrevende, særlig for nøyaktige beregninger av større systemer. I prinsippet kan alle observerbare størrelser som energinivåer, dipolmomenter, likevektsgeometrier (bindingsvinkler og bindingsavstander) og vibrasjonsfrekvenser bestemmes. Detaljerte modeller for reaksjoners forløp (reaksjonsmekanisme og -dynamikk) kan også beregnes med kvantekjemiske metoder.