Konvensjonalbot, (til konversjon), bot i form av penger eller annen ytelse som en person påtar seg å betale hvis han ikke oppfyller sine forpliktelser etter en inngått avtale eller for det tilfelle at han for øvrig foretar en viss handling. Brukes i stor utstrekning i avtaler om bygging av skip, hus el.l. for å sikre riktig oppfyllelse av kontrakten. Ved salg av odelsjord avtales det ofte konvensjonalbot for det tilfelle at selgerens etterkommere skulle ta igjen eiendommen på odel. Konvensjonalbot kan nedsettes av domstolene hvis det ville være urimelig å kreve at den ble erlagt fullt ut.