Konsulrett, særdomstoler med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 § 2. Konsulrettene trer i virksomhet når det skal foretas bevisopptak i utlandet, så fremt det er adgang til det i forhold til den fremmede staten, jf. domstollovens § 50 og § 51. De bevis som opptas ved konsulrettene likestilles med bevis som er opptatt ved norske domstoler.