Særdomstoler, domstoler som treffer avgjørelser på et avgrenset område og derfor ikke hører til de alminnelige domstoler. Særdomstoler er Arbeidsretten, jordskifterettene, overordentlige domstoler som nedsettes etter domstollovens § 29, konsulrettene i utlandet og Riksretten. De fleste av disse er hjemlet i domstolloven av 13. august 1915 § 2, men særdomstoler kan også ha annen hjemmel. Dette gjelder for Arbeidsretten. Trygderetten er ikke en særdomstol, men et domstollignende forvaltningsorgan.