Glykoler, fellesbetegnelse for toverdige alkoholer. Den enkleste av disse er etylenglykol, vanligvis bare kalt glykol, som har kjemisk formel HOCH2–CH2OH. Glykolenes molekyler inneholder alltid to hydroksylgrupper. Som regel er disse knyttet til to karbonatomer i nabostilling til hverandre, men betegnelsen glykoler brukes også om forbindelser der hydroksylgruppene sitter lenger fra hverandre i molekylet. Glykoler kan fremstilles fra epoksider ved åpning av oksidringen, eller f.eks. fra dihalogenforbindelser ved ombytning av halogen med hydroksyl.