Fengselssurrogat, tiltak som i en straffesak kan tre i stedet for at det foretas pågripelse eller fengsling av mistenkte. Det kan f.eks. settes som vilkår for å unnlate pågripelse eller fengsling at siktede fremstiller seg for politiet til bestemte tider eller at han innleverer sitt pass.