Meldeplikt, plikt til på bestemte tider å møte for politiet. Kan etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 188 tre i stedet for varetektsfengsel når retten bestemmer det. Dersom vilkårene for pågripelse er til stede, kan også påtalemyndigheten i stedet unnlate pågripelse eller løslate den pågrepne mot meldeplikt. Men her er det etter § 181 et vilkår at det foreligger et skriftlig løfte fra mistenkte om å møte for politiet til de fastsatte tider.