Fahlerts, navn på en gruppe ertsmineraler som krystalliserer kubisk og inneholder kobber, noe jern og evt. sølv, og dessuten svovel, antimon og arsen. Fargen er grå til svart. De er viktige kobberertser på enkelte forekomster i Mellom-Europa og USA. Også sølvinnholdet kan ha økonomisk betydning. De mest utbredte er tetraedritt (antimonfahlerts), Cu12Sb4S13, tennantitt (arsenfahlerts), Cu12As4S13 og freibergitt, (Ag,Cu)12(Sb,As)4S13. Fahlertsmineraler opptrer sparsomt i Norge; mest kjent er en forekomst av tetraedritt i Svenningdalen, Helgeland.