Diglykoletere, organiske løsemidler med stor stabilitet. De brukes mye i kjemisk industri, i lakkindustrien, i organisk syntese og i teknikken for øvrig. De er kjemisk sett avledet av dietylenglykol, HOCH2CH2OCH2CH2OH, ved at hydrogenatomet i den ene eller i begge hydroksylgruppene er erstattet med alkylgrupper som metyl, CH3; etyl, C2H5; butyl, C4H9 osv. Dietylenglykol selv er også et meget anvendt løsemiddel.