Dietylenglykol er en organisk forbindelse som diglykoletere avledes fra.