Boplassfunn, den arkeologiske betegnelse for funn som vitner om midlertidig eller fast bosetning på et sted i forhistorisk tid, særlig i steinalder og bronsealder, delvis også i jernalder. Boplasslagene er oppstått ved opphopning av all slags avfall fra måltider og fra det daglige virke. Under heldige forhold vil organiske stoffer, ben, skjell, trekull osv. bevares; vanligvis omdannes de helt eller delvis til mørke jordlag (kulturlag). Hvis også disse er forsvunnet, kan boplassene bare skjelnes ved forekomsten av steinredskaper, leirkarskår osv. i jorden. Blant kjente norske boplassfunn fra stein- og bronsealderen kan nevnes Vistehulen nord for Stavanger, Ruskeneset ved Bergen, Skipshelleren i Nordhordland, Narestø i Aust-Agder og Bømloboplassene, se også Norge (Forhistorie).