Plantelivet på New Zealand er meget eiendommelig. Det finnes ca. 1000 viltvoksende frøplanter, av dem er 700 stedegne (endemiske). De fleste av de 300 som finnes andre steder i verden, hører hjemme i Australia eller Polynesia. Vegetasjonen lengst nord er subtropisk, lenger sør er det temperert skog. Bregner og trebregner er vanlige overalt. Skogene er sterkt uthugde, men ennå er det store skoger av kaurifuru på Nordøya, og av sørbøk i de kjølige strøkene i sørvest på Sørøya.