Grimes' Graves, arkeologisk funn i Storbritannia, England, ved Thetford i Norfolk. De største og best kjente av de sørengelske flintgruver fra yngre steinalder. Består av et kompleks på minst 350 gruvehull og groper som er opptil 9 m dype og ofte innbyrdes forbundet i bunnen ved et nett av gallerier og gruveganger. De er gravd ut i flintholdig krittfjell ved hjelp av hakker og skovler av horn og ben; etter hvert som nye gruvehull ble gravd, ble de eldre, uttømte anleggene fylt igjen med avfall, og her er funnet redskaper, huggefliser av flint samt menneskeben. I en av gruvene er det funnet en alterlignende oppbygning med en grovt utskåret menneskefigur i kalkstein. Gruvenes alder har vært meget diskutert, de synes hovedsakelig å skrive seg fra yngre steinalder og bronsealder. Den første undersøkelse av britiske flintgruver foregikk 1870; i årene 1914–39 ble det også foretatt utgravninger.