Norges geologi

Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler: Det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende senprekambriske sedimenter (her 650 millioner år og eldre) og kambrosiluravleiringer (542–416 millioner år gamle) Den kaledonske fjellkjeden som ble dannet i slutten av silur Devonske bergarter på Vestlandet («Devonfeltene på Vestlandet») og i Trøndelag (cirka 370 millioner år gamle) Oslofeltet – et innsunket område med blant annet vel bevarte, fossilførende kambrosiluriske sedimentære bergarter og overveiende magmatiske bergarter fra øvre karbon og perm (310–251 millioner år gamle) I tillegg finnes det et lite felt av jura-krittbergarter (cirka 175–140 millioner år gamle) på Andøya, og tilsvarende unge bergarter på bunnen av Beitstadfjorden.På kontinentalsokkelen utenfor landområdet og deler av Svalbard er det tykke avleiringer fra Jordens middeltid (mesozoikum) og nytid (kenozoikum). Hele artikkelen