Moelvkonglomerat, geologisk formasjon, morenekonglomerat (tillitt) av sen prekambrisk alder, en del av Hedmarkgruppen. Navn etter Moelv i Ringsaker, men er utbredt over store deler av sørøst-Norge, og tilgrensende deler av Sverige.