Vestlandsk rødkolle, norsk storferase som stammer fra det stedegne feet på Sør-Vestlandet. Opprinnelig var fargevariasjonen i rasen stor. Etter hvert gikk en inn for å avle på røde, kollete dyr, fordi lyngdalsfeet, som ble et viktig element i rasen, hadde denne fargen. Rasen spredte seg nordover kysten og hadde rundt 1950 tatt plassen til fjordfeet i mange vestlandsbygder. Fra 1968 ble rasen formelt sammenslått med norsk rødt fe. Likevel ble renavlsbesetninger holdt atskilt i avlen, og disse er grunnlaget for dagens rase. Rasen er småvokst, mindre enn østlandsk rødkolle og større enn vestlandsk fjordfe, og forbindes i dag mest med landskapet på Jæren og heilandskapet på Sør-Vestlandet. Produksjonen er ca. 4000 kg melk per år. Ca. 300 kyr og 30 okser av rasen er registrert (2005). Det er bevaringsbesetning for rasen, og det lagres sæd og embryo i genbevaringsøyemed.