Ultimatum, (av ultimat), i folkeretten en meddelelse fra en stat til en annen som avslutter førte forhandlinger og formulerer bestemte krav som må oppfylles hvis anvendelse av tvangsmidler skal unngås. Et ultimatum inneholder alltid en tidsfrist, ofte meget kort (særlig når det trues med krig). Etter den tredje Haagkonvensjon 1907 om fiendtligheters åpning skal fiendtligheter ikke innledes uten et forutgående varsel som skal ha form enten av en begrunnet krigserklæring eller av et ultimatum med betinget krigserklæring. Som følge av forbudet i paktens art. 2 mot anvendelse av makt eller trusler herom, har bestemmelsen ikke lenger betydning i forholdet mellom medlemmer av De forente nasjoner.