Tilståelsesrabatt er avslag i straff som følge av en uforbeholden tilståelse. I straffeloven er det bestemt at retten skal legge vekt på at siktede har tilstått når den skal utmåle straff i en straffesak. Regelen står i straffeloven § 78 f.

Uforbeholden tilståelse

Det er bare en uforbeholden tilståelse som gir krav på strafferabatt, det vil si en tilståelse som omfatter alle de faktiske forhold som gjør handlingen straffbar. Hvis siktede ikke husker noe, for eksempel på grunn av beruselse, men likevel tilstår fordi han finner bevismaterialet overveldende, har han ikke krav på tilståelsesrabatt. Men også en slik tilståelse vil i praksis ha betydning i formildende retning. En tilståelse behøver ikke å omfatte at forholdet rammes av et konkret straffebud. Det hører under rettsanvendelsen som domstolen uansett må prøve.

Begrunnelse

Tilståelsesrabatten er særlig begrunnet i prosessøkonomiske hensyn, når siktede tilstår det han er anklaget for, kan straffesaken iretteføres hurtigere og med mindre kostnader. I slike tilfeller kan saken behandles ved en forenklet rettergang etter straffeprosessloven § 248 der det bare er en fagdommer som kontrollerer at tilståelsen er uforbeholden og at handlingen er straffbar, og deretter utmåle straffen. Dette kalles gjerne tilståelsesdom (tidligere dom i forhørsrett).

Tilståelsen har størst betydning hvis den kommer tidlig i etterforskningen og særlig der en mistenkt legger alle kort på bordet og erkjenner også andre straffbare handlinger enn politiet knytter ham til. Men tilståelsen har også betydning der siktede skjønner at politiet har betydelige beviser som knytter ham til saken. Og selv der tilståelsen kommer sent, for eksempel under ankeforhandlingen i lagmannsretten, vil den kunne ha en viss betydning ved straffeutmålingen.

Et annet viktig hensyn bak tilståelsesrabatten er at den ofte sparer fornærmede fra den belastning det kan være at man ikke blir trodd og at man må møte og gi vitneforklaring i tingretten og også i lagmannsretten hvis saken blir anket dit. Særlig i voldtektssaker og andre sedelighetssaker der det ofte kan være ord mot ord, vil en tilståelse være viktig for fornærmede og bør derfor gi en markert lavere straff enn om siktede hadde nektet.

Høyesterett har også i 2005 (Rt 2005 s 314) lagt vekt på at en tilståelse har en egenverdi for den som avgir den for å kunne gjøre opp for seg og komme videre i livet, og at dette også er en fordel for samfunnet ellers.

Utmåling av strafferabatt

Det er ikke fastsatt i loven hvor stor tilståelsesrabatten skal være og det vil i første rekke avhenge av når tilståelsen kommer og hvor viktig den er for å få saken oppklart. Lovens forarbeider antyder at en strafferabatt skal være opp mot 30% der den kommer tidlig og har betydning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg