Termionisk effekt, elektronemisjon (se emisjon, fys.) som oppstår når et metall eller en halvleder oppvarmes så mye at en del elektroner får nok termisk energi til å frigjøre seg fra overflaten. Effekten ble oppdaget av T. A. Edison ca. 1880, og senere undersøkt av O. Richardson. Han fant at strømmen I av elektroner som sendes ut, øker med den absolutte temperatur T av overflaten etter formelen I = A · T2 · e−W/kT, Richardsons formel. Her er A en konstant, Richardsons-konstanten, som er karakteristisk for overflaten, W er frigjøringsarbeidet for metallet, og k er Boltzmanns konstant. Den termioniske effekt utnyttes i glødekatode og i termionisk strømgenerator.