Tale, det enkelte individs bruk av språket. Etter Ferdinand de Saussure skjelner man i språkvitenskapen mellom tale og språk (fr. langue), som er det sosialt betingede meddelelsesmiddel mellom mennesker.