Stranding, det å gå på grunn eller drive på land. Lov om stranding og vrak av 20. juli 1893 pålegger enhver som blir oppmerksom på at skip, vrak eller gods er strandet eller holder på å strande, å underrette lensmannen på hurtigste måte. Inntil lensmannen kommer, skal de tilstedeværende handle etter beste skjønn og evne for å yte hjelp til skipbrudne eller for å iverksette berging av gods. Lensmannen skal etter beste evne sørge for at skipbrudne får forsvarlig forpleining; hvis ikke eierne av skip og gods eller noen som kan vareta deres tarv er til stede, skal lensmannen også ordne alt fornødent med hensyn til bergingen og det bergedes forvaring. Loven gir nærmere regler om hvordan det skal forholdes med det bergede gods hvis eieren ikke er kjent eller ikke disponerer over godset innen en viss tid. Bergerne kan kreve bergelønn etter de alminnelige regler om berging.