Arbeidsretten

Artikkelstart

Arbeidsretten er en særdomstol som etter arbeidstvistloven og tjenestetvistloven avgjør arbeidsrettslige rettstvister, det vil si tvister om tariffavtalers gyldighet, forståelse eller eksistens. Dessuten avgjør retten tvister om brudd på tariffavtaler og krav som grunner seg på tariffavtaler, tvister om erstatning for tariffbrudd, samt tvister om brudd på bestemmelsen i arbeidstvistlovens § 8 om at rettstvister ikke må søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp. Tvister om påstått tariffstridige streiker hører derfor under Arbeidsretten.

Arbeidsretten ble opprettet i 1915 og trådte i funksjon fra nyttår 1916. Retten består som hovedregel av syv medlemmer som oppnevnes av Kongen i statsråd. Tre av dommerne er fagdommere, mens de fire øvrige er meddommere som blir oppnevnt etter innstilling av arbeidstakernes og arbeidsgivernes store organisasjoner, blant annet Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon. Det er en rekke varamedlemmer som er innstilt av ulike organisasjoner. Ved behandlingen av den enkelte sak tilkalles varamedlemmer slik at det tilstrebes en sammenheng mellom partsstillingen i saken og meddommernes organisasjonsbakgrunn.

Selv om Arbeidsretten i utgangspunktet skal settes sammen med syv dommere i den enkelte sak, ble det ved en revisjon av arbeidstvistloven i 2020 gjennomført en forenkling som gjør det mulig å sette sammen retten med bare tre dommere. Det er i så fall enten tre fagdommere og ingen meddommere, eller en fagdommer og en meddommer oppnevnt etter innstilling fra hver side i arbeidslivet. Forutsetningen for en slik forenklet sammensetning av retten er at begge parter i saken samtykker og retten ikke finner det betenkelig.

Arbeidsrettens avgjørelser kan med noen meget få unntak ikke påankes. Prosessordningen for Arbeidsretten følger av arbeidstvistloven av 27. januar 2012, som erstattet den eldre arbeidstvistloven av 1927, som igjen avløste den første arbeidstvistloven av 1915. Særregler for statlig sektor står i tjenestetvistloven av 18. juli 1958.

Arbeidsretten behandler ikke tvister om ulovlig oppsigelse, avskjed og andre tvister om brudd på arbeidsmiljøloven. Slike tvister behandles av de alminnelige domstoler etter arbeidsmiljølovens regler. Etter den tidligere arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 ble Arbeidsretten riktignok gjort til ankeinstans i slike tvister, men ved lovendring av 5. juni 1981 ble denne ordningen opphevet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dalseide, Nils (red.): Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år. Oslo 2016
  • Alsos, Kristin, Åsmund Arup Seip og Pål Nygaard: I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Oslo 2016

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg