MTBE, tilsetningsstoff i bensin, en fargeløs væske med frysepunkt −108,6 °C og kokepunkt 55,3 °C. Systematisk navn 2-metyl-2-metoksypropan, kjemisk formel CH3OC(CH3)3. Forbindelsen øker oktantallet og har fått meget stor betydning i forbindelse med reduksjon og fjerning av bly i bensin. Fremstilles industrielt av isobuten og metanol. Den er blandbar med alle vanlige organiske løsemidler og alle hydrokarboner.