Metningstrykk, det trykk en damp eller gass har ved en gitt temperatur når det er likevekt mellom dampfasen og væskefasen eller den faste fasen. Likevekt vil her si at det hele tiden går like mye av stoffet over i dampform som tilbake til væsken igjen. I en hermetisk lukket boks vil dampen alltid ha metningstrykk. I fri luft vil væske fordampe helt til dampen over væsken har nådd metningstrykket. En væske vil koke når temperaturen er slik at metningstrykket for dampen er lik lufttrykket.