Metallorganiske forbindelser, organometaller, forbindelser der metallatomer er direkte bundet til karbon i organiske radikaler (alkyl, aryl). De kan være gasser, faste stoffer eller væsker. Som regel er de meget reaktive og reagerer f.eks. voldsomt med vann, noen antennes spontant ved tilgang av luft. Metallorganiske forbindelser har stor anvendelse i organisk syntese. Dette gjelder Grignards reagenser (Grignards reaksjon) og litiumorganiske forbindelser av typen RLi (der R er et organisk radikal). Enkelte metallorganiske forbindelser har spesielle anvendelser som blytetrametyl Pb(CH3)4 og blytetraetyl Pb(C2H5)4, som anvendes i såkalt blyholdig bensin for å øke oktantallet.