Marketenter, eldre betegnelse for person som selger matvarer, drikkevarer, tobakk o.a. varer som ikke hører inn under den militære forpleining, til soldater i leir eller garnison, og som fulgte hæravdelingen under øvelse eller i felten. Utsalgsstedet kaltes marketenteri. Ordet ble brukt i første halvdel av 1800-tallet i Kristiania om person som hadde borgerskap som vertshusholder.