Laksenot, kilenot, kastenot, slyenot, verpenot, bevegelig eller faststående fiskeredskap med bundne masker for anadrom laksefisk. Maskevidden skal være minst 5,8 cm.