Et innstillingsråd er et organ som etter nærmere regler kan gi innstilling når en statstjenestemann i et departement skal tilsettes, jf. statsansatteloven § 5. Rådet skal ledes av en person som er oppnevnt av arbeidsgiveren, og i tillegg bestå av like mange medlemmer fra arbeidsgiversiden som fra arbeidstakersiden. Se også ansettelsesråd.