Ansettelsesråd, råd som etter statsansatteloven § 6 kan gis myndighet til å ansette arbeidstakere i statens tjeneste. Fremgangsmåten ved ansettelse fastsettes i personalreglementet. Et ansettelsesråd skal ha like mange ordinære representanter for de ansatte som for administrasjonen, men i og med at administrasjonen i tillegg oppnevner rådets leder, har arbeidsgiversiden flertall i rådet. Regler om sammensetning, oppnevning og funksjonstid fastsettes i personalreglementet. Før statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017, gjaldt tjenestemannsloven av 4. mars 1983, hvor rådet ble kalt tilsettingsråd. Sml. innstillingsråd.