Geodetisk måling, landmålemetoder for å bestemme et nett av nøyaktige punkter som grunnlag for videre målinger. Omfattet tidligere avstandsmåling, triangulering (vinkelmåling), nivellering og tyngdemåling. For den praktiske landmåling hadde triangulering og nivellering størst betydning inntil ca. 1990. Fra da er posisjonsbestemmelse ved satellittmåling med GPS (Global Positioning System) blitt den viktigste målemetoden i praksis.