Uttrykket «å påta seg forlag» ble i eldre juridisk språk brukt om det å forstrekke eieren eller brukeren av en gruve eller en industriell bedrift med penger eller naturalia til driften. Innskyteren (forleggeren) fikk forlagsrett til, dvs. underpant i, de produkter som ble frembrakt. Regler om dette fantes i bergverksloven av 1842. De ble senere avløst av forlagspanteloven av 1946, som igjen er blitt avløst av reglene om varelagerpant i panteloven av 8. feb. 1980 §§ 3–11 til 3–13. Se løsørepant.