Underpant, pant som forblir i pantsetterens besittelse, i motsetning til håndpant, som må overleveres til panthaveren eller på annen måte settes ut av panthaverens besittelse. Pant i fast eiendom er underpant; det er også en vid adgang til å underpantsette næringsdrivendes løsøre. Se panterett.