Varelagerpant, pant i næringsdrivendes varelager. Panteloven av 8. feb. 1980 §§ 3–11 flg. gir næringsdrivende adgang til å underpantsette de varelagre de har i tilknytning til næringsvirksomheten. Som varelager regnes først og fremst virksomhetens beholdninger av råvarer, varer under produksjon, ferdig produserte varer og handelsvarer (varer innkjøpt for videresalg), men panteretten omfatter også drivstoff og andre varer som forbrukes under virksomheten, samt emballasje til virksomhetens produkter. Retten må gjelde varelageret i sin helhet, eller en nærmere angitt del som driftsmessig er atskilt fra det øvrige og fremtrer som en selvstendig enhet. Panteretten omfatter varelageret slik det er til enhver tid. Varer som pantsetteren anskaffer går automatisk inn under panteretten. At varelageret er pantsatt, fratar ikke eieren retten til å selge av lageret, hvis salget faller innenfor rammen av pantsetterens vanlige næringsvirksomhet. Ved slikt salg faller panteretten bort. Panteretten får rettsvern ved tinglysing på eierens blad i Løsøreregisteret.