ferskvannsfiske – lovgivning og forvaltning

Ferskvannsfisket reguleres av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.m. og hører under Direktoratet for naturforvaltning.

Fredning har som hensikt å bevare fiskeressursene slik at det blir et rimelig forhold mellom tilvekst og beskatning. Loven av 1992, som skjelner mellom anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk (som inkluderer ål og kreps), tillater ikke fiske i vassdrag der det går anadrome laksefisk, med mindre det er motsatt bestemmelse i loven eller i medhold av loven (§ 4). I vassdrag er fiske etter anadrome laksefisk bare tillatt med stang og håndsnøre til de tider og i de vassdrag eller deler av vassdrag som er fastsatt av fylkesmannen (forskrift 20. juni 2003).

For innlandsfisk er det ikke et alminnelig fredningsprinsipp, men fylkesmannen kan gi lokale bestemmelser for kommuner, enkeltvassdrag eller andre områder (om regulering av fisket, herunder forskrifter om fredning av fisket for inntil 5 år, definisjon av redskaper og nødvendig stenging av vassdrag av hensyn til fangst av ål) (loven §34).

I ferskvann i Norge har grunneieren retten til fiske så langt eiendomsretten går. I elv danner djupålen grensen mellom eiendommer som ligger på hver sin side av elven; hvor djupålen ikke kan påvises, følger grensen midtlinjen i elven. Mellom naboeiendommer på samme side ligger fiskeretten, som eiendomsretten, til den eiendom hvis grunn under vannet ligger nærmest til eiendommen, i praksis vil det oftest si loddrett på midtlinjen. I innsjø som eies av private følger fiskeretten på samme måte eiendomsretten til vannområdet. Utenfor de private eiendomsområder er det adgang til å fiske for enhver. Dette gjelder for større innsjøer hvor den private eiendomsrett ikke kan påvises lenger enn til et visst dyp eller en viss avstand fra land.

Fiskeretten kan leies ut til enkeltpersoner eller foreninger eller disponeres gjennom fiskekort, men kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn ti år om gangen uten når fiskeretten følger bruksretten til eiendommen.

I Finnmark og på annen statsgrunn eier staten fiskeretten, og den disponeres til fordel for allmennheten (loven §§ 22 og 24, jf. også fjellov 6. juni 1975 kap. XII). Den som er over 16 år gammel og vil fiske etter anadrome laksefisker eller innlandsfisk, må hvert år før fisket tar til betale fiskeravgift til Statens fiskefond.

Se også fiskeri, fritidsfiske og Norge (fiske og fangst).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.