Elektrisk konstant, eldre betegnelse på permittiviteten i tomt rom (tomromspermittiviteten). Den betegnes med ε0, og ε0 = 1/(μ0 · c2). Her er μ0 tomromspermeabiliteten 4π/107 henry/m og c lyshastigheten i det tomme rom. ε0 = 8,854 · 10−12 farad/meter = 8,854 pF/m.