Domisilprinsippet, i internasjonal privatrett den grunnsetning at et rettsforhold som har utenlandsk tilknytning bedømmes etter loven på det sted hvor vedkommende part har bopel (domisil), uten hensyn til om han er statsborger i et annet land. Det motsatte av domisilprinsippet er nasjonalitetsprinsippet. Domisilprinsippet er lagt til grunn blant annet i Norge, Danmark, Storbritannia og USA.