barnehagereformen

Barnehagereformen, 11. juni 2002 ble opposisjonspartiene på Stortinget, Ap, SV, Frp og Sp, enige om en avtale om finansiering og styring av barnehagesektoren. Regjeringen ble bedt om å komme med forslag til hvordan avtalen kunne gjennomføres. Våren 2003 behandlet Stortinget St.melding nr. 24 (2002–2003) Barnehagetilbud til alle og endringer i barnehageloven. Under behandlingen av dette 16. juni 2003 ble det såkalte barnehageforliket inngått på Stortinget. Det går ut på at alle familier som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass i løpet av 2005. Videre skal det være økonomisk likebehandling av og samordnet opptak til kommunale og ikke-kommunale barnehager. Til sist skal det innføres en maksimalpris på barnehageplass. Reduksjonen i prisen skal gjennomføres i to etapper. Fra 1. mai 2004 skal maksprisen være 2750 kr; fra 1. august 2005 skal den være 1750 kr. Forutsetning for etappe to er at tilnærmet full behovsdekning kan nås i løpet av 2005.

Da statsbudsjettet for 2005 ble lagt frem i oktober 2004, gjorde barne- og familieminister Laila Dåvøy det klart at regjeringen ikke ønsker å følge opp trinn to i reduksjonen av foreldrebetalingen per 1. august 2005. Grunnen er at undersøkelser viser at lavere priser og økt barnehageutbygging har ført til en vesentlig økning i etterspørselen etter heldagsplasser og nedgang i behovet for deltidsplasser. Barnehagekøen er følgelig ikke blitt kortere. Det står om lag 23 000 barn på venteliste, og en ytterligere prisreduksjon per 1. august 2005 vil etter regjeringens syn øke etterspørselen enda mer. Regjeringen vil prioritere utbygging av nye plasser fremfor nedsatt foreldrebetaling. Våren 2005 vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en melding om erfaringene med innføring av første trinn av maksprisene og likeverdig behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Opposisjonen vil ta endelig stilling til ny makspris fra 1. august 2005 etter regjeringens redegjørelse i Stortinget.

Ny barnehagelov. Samtidig har Barne- og familiedepartementet begynt arbeidet med utkast til ny barnehagelov, som skal erstatte loven av 5. mai 1995. I tilknytning til lovutkastet arbeider en arbeidsgruppe med en ny rammeplan (forskrift) for barnehagen. Rammeplanen skal utdype den nye lovens bestemmelser om formål, innhold og barn og foreldres medvirkning. Gruppen har frist til 1. juli 2005 med dette arbeidet.

Lovutkastet ble lagt frem høsten 2004 og sendt på høring med frist til januar 2005. Formålsparagrafen fra dagens lov foreslås videreført i den nye loven. Det foreslås en ny bestemmelse om barnehagens innhold. Forslaget medfører forenkling for kommunene med større mulighet for lokal utforming. Forslaget til ny barnehagelov førte til flere krasse utfall fra faglig hold da det ble lagt frem, bl.a. forslaget om å droppe kravet om førskolelærerutdanning for styreren av barnehagen. Det foreslås også å fjerne kravet til utdanning for annet personale og normen for hvor mange barn det skal være per voksen og for ute- og inneareal. Forslaget om å beholde den kristne formålsparagrafen for barnehagen resulterte i protester fra Utdanningsforbundet og Human-Etisk Forbund. Protesten fikk fornyet aktualitet etter at FNs menneskerettighetskomité erklærte at skolefaget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering strider mot FNs menneskerettigheter.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg