Foreløpig sivilrettslig tvangsmiddel som brukes for å sikre at pengekrav mot en person eventuelt kan bli tvangsfullbyrdet ved salg av vedkommendes eiendeler. Arrest på skyldnerens gods kan besluttes av tingretten når kravshaveren ikke har noe tvangsgrunnlag, forutsatt at retten finner kravet sannsynliggjort og skyldnerens atferd gir grunn til å frykte at fullbyrdelse ellers ville bli forspilt eller i det vesentlige vanskeliggjort eller måtte foretas i utlandet. Arrest medfører at skyldneren mister retten til å disponere over de arresterte gjenstander til skade for arresthaveren. Reglene om sivilrettslig arrest er tatt inn i tvisteloven kapittel 33.