Rolf Anker Ims, norsk økolog, professor i landskapsøkologi ved UiO (1992–2001), professor i økologi ved UiTø (2001–). Dr.philos i økologi ved UiO 1989 med avhandling om sammenhengen mellom dyrs arealbruk og reproduksjonsstrategier. Blant annet viste han eksperimentelt på smågnagere at hunner påvirker hannenes fordeling i terrenget, men ikke omvendt. Ims ble en av pionerene i landskapsøkologi i Norge, blant annet gjennom flere års eksperimenter med smågnagere i et feltområde på Evenstad i Østerdalen. I de senere år har han spesielt arbeidet med studier av økosystemer og populasjonsdynamikk i Nord-Norge og på Svalbard, blant annet som leder av prosjektet «Økosystem Finnmark» som fokuserer på reindrift i Finnmark. Valgt som medlem av Det Norske Videnskapsakademi i 2000, fikk Fritjof Nansen-prisen for sin forskning i 1991.