Japiks, nederlandsk, frisiskspråklig dikter. Han regnes som grunnleggeren av nyere frisisk litteratur og denne litteraturens store klassiker. Han levde i den nederlandske litteraturens gullalder og mottok sterke impulser derfra. Diktet Friessche Tjerne (1640) er en litterær bearbeidelse av bryllupsdiktet, en populær sjanger i tidens frisiske folkediktning. Hans øvrige lyrikk ble først utgitt etter hans død i samlingen Friessche Rymlerye (1668). Samlingens første del inneholder renessansepreget kjærlighetslyrikk, annen del moraliserende dikt og tredje del religiøs lyrikk, for det meste frie gjendiktninger fra Salmenes bok. Det er vanlig å anse de tre deler som uttrykk for den kronologiske rekkefølgen.