Beneš-protokollen (etter Edvard Beneš), et utkast til overenskomst om fredelig løsning av internasjonale tvister som ble vedtatt av Folkeforbundet 1924. Protokollen inneholdt bestemmelser om forbud mot angrepskrig, regler om megling og voldgift, nedrustning m.m. Den oppnådde ikke tilstrekkelig tilslutning og fikk ikke gyldighet som traktat. Men flere av dens bestemmelser er opptatt i senere overenskomster av lignende art. Se Generalakten og Kellogg-pakten.