Generalakten om fredelig bileggelse av mellomfolkelige tvister, navn på to internasjonale overenskomster vedtatt av Folkeforbundet og De forente nasjoner. Den første ble vedtatt av Folkeforbundet 26. september 1928 etter norsk initiativ. På FNs generalforsamling 28. april 1949 ble Generalakten avløst av en ny, revidert Generalakt, som i hovedsak er identisk med den tidligere. Den nye Generalakt som ble tiltrådt av Norge i 1951, er delt i fire kapitler: forliksbehandling, rettslig avgjørelse, voldgiftsbehandling og alminnelige bestemmelser. En stat kan tiltre overenskomsten i sin helhet, eller bare delvis. Den har ikke hittil hatt særlig stor betydning i praksis.