Duane og Hunts lov, sier at bremsestråling fra et røntgenrør har en minste bølgelengde som er omvendt proporsjonal med rørspenningen. Loven forklares ved at et foton ikke kan få større energi enn den det elektron som frembringer det, kan avgi. Loven ble funnet av de amerikanske fysikerne W. Duane og F. L. Hunt i 1915.