Sjøfartsdirektoratet, direktorat som har den sentrale ledelsen av det statlige arbeidet for sikkerhet, helse, eiendom og det marine miljø i tilknytning til skip og flyttbare oljeplattformer. Sjøfartsdirektoratet ble opprettet i 1962, og sorterer under Nærings- og handelsdepartementet.Direktoratet fører kontroll med skips sjødyktighet, registrerer skip og fartøyer, utsteder sertifikater til sjøfolk, fører tilsyn med arbeidsforhold, og overvåker risikobildet i sjøfarten. Hele artikkelen